Litt historie

Arbeidet med å få stiftet et idrettsråd i Halden startet allerede tidlig i 1938. Men i to innkalte møter, i juni og november 1939, ble fremmøte fra idrettsforeningene så dårlig at det ikke var mulig å kunne behandle en stiftelse. Hendelsene ute i verden la en bremse på lokalt initiativ, men enkelte personer, bl.a. Andrew Jonassen, fortsatte arbeidet.
Konstituerende møte for dannelse av Halden Idrettsråd ble holdt på Haldens Klub 12.januar 1940. Følgende klubber var til stede: Fotballklubben Kvik, Fotballklubben Lynild, Fredrikshalds Turnforening, Halden Idrettslag, Halden A.I.L., Halden Cyckleklub, Haldens Svømmeklub, Halden Roklub, Orien A.I.L. samt Gimle Idrettsforening. Ingen av de fremmøte representanter hadde noen innvendinger mot at det ble dannet et idrettsråd i Halden, og dirigenten kunne med et klubbslag markere at Halden Idrettsråd var stiftet.

På et konstituerende møte 14 dager senere ble Andrew Jonassen, Halden Idrettslag valgt som første formann. Han var en av initiativtakerne til at arbeidet med å få dannet et idrettsråd i Halden overhodet ble tatt opp. Den senere utvikling har vist at vedtaket om å stifte et idrettsråd for Haldendistriktet, har vært til stor gang for Haldenidretten.

Halden Idrettsråd er Norges eldste idrettsråd.

(Teksten er hentet fra boken Haldenidretten.)

NIFs historikk om idrettsråd

Idrettslag i enkelte kommuner opprettet i slutten av 1940- årene et felles utvalg (idrettsråd) som hadde som oppgave å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, samt fremme disse overfor kommunen.

I 1967 foreslo NIF å opprette Idrettens Kontaktutvalg (IKU) som fast ledd. Etter en tilpasningsperiode på tre-fire år ble kontaktutvalgene lovfestet som et nytt organisasjonsledd på Idrettstinget i november 1971.

De første retningslinjene for kontaktutvalgenes sammensetning m.m. ble fastsatt av Idrettsstyret i januar 1972. På Idrettstinget i 1978 ble «Lovnorm for Kontaktutvalg» vedtatt. Disse ble ajourført på Idrettstinget i 1987.

På bakgrunn av vedtak på Idrettstinget i 1987 ble det opprettet en organisasjonskomité som bl.a. skulle vurdere eventuelle forslag til organisasjonsendringer. Komiteen mente det var tvil om behovet for et lovfestet IKU.

Fra 1994 ble navnet endret til idrettsråd. Som følge av vedtak og føringer på Idrettstinget i 1999, ble det en betydelig oppjustering i idrettsrådets posisjon og status.

I 1998 ble den første nasjonale idrettsrådskonferansen holdt i regi av Kontaktutvalget for Idrettsråd (KuRIR) og Fredrikstad idrettsråd. Den andre nasjonale Idrettsrådskonferansen ble holdt i Bergen i 2000 i regi av KURIR

Den første nasjonal strategiplan for å styrke idrettsrådene ble vedtatt av Idrettsstyret i 2001. Strategiplanen ble evaluert og resultatene fremlagt for den nasjonale Idrettsrådskonferansen 2002  i Trondheim, som var et samarbeid mellom KURIR og NIF.

Fra 2002 tok NIF over deler av den rollen som KURIR hadde hatt tidligere.

Idrettstinget 2003 vedtok i forbindelse med Idrettspolitisk dokument 2003 til 2007 mål og strategi for å styrke idrettsrådene. Dette førte til at Idrettsstyret i 2003 oppnevnte et eget Idrettsrådsutvalg, ledet av NIFs president og med representanter fra Idrettsstyret, idrettskretser og idrettsråd. Utvalget var rådgivende for Idrettsstyret.

Nasjonale Idrettsrådskonferanse i 2004 ble arrangert i Alta i februar 2005

Et viktig diskusjonstema i 2005 og 2006 har vært hvordan idrettsrådene sitt ansvar og organisering blir i den fremtidige regionalisering av kommune- og fylkesstrukturen. Idrettsrådskonferansen 2006 arrangeres på Hamar, med hovedtema “idrettsrådet som lokalpolitisk aktør”.

I 2009 ble den nasjonale idrettsrådskonferansen holdt i Molde. Sammen år ble første nasjonale struktur for utdanning av tillitsvalgte i idrettsrådene vedtatt. Strukturen er samordnet med den øvrige lederutdanning i norsk idrett.

I 2010 ble den første nasjonale undersøkelsen i alle idrettsrådene gjennomført. Det var svar fra ca. 80 % av idrettsrådene. Undersøkelsen viste at idrettsrådene har styrket sin stilling i norsk idrett.

Kilde: http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/Historikk.aspx

Halden Idrettsråd

Postboks 2105, Brødløs,
1760 Halden.
Org.nr.: 986 769 404

Besøksadresse til daglig leder: 
Stian Mjølnerød-Lie,
Storgata 15
1776 Halden
E-post: dagligleder.halden@irnif.no,
Telefon: 913 41 368

Kontakt Halden Idrettsråd

8 + 1 =

Share This