Nå har byens to hallprosjekter kommet godt i gang, og under følger en oppdatering fra representanter for begge prosjekter. For Os er det prosjektleder Arne Eikre, mens i Tistedal er det leder av hallgruppen Jens Larsen som kommer med oppdateringen.

Oshallen:

Noen kjappe fakta om prosjektet.

 • Hele prosjektet vil få en samlet gulvflate på drøyt 14.000 m², noe som faktisk overgår arealet på tomta.
 • Prosjektet består av:
 • Idrettsarena med 1.700 tilskuerplasser på uttrekkbare tribuner samt 300 ståplasser på galleri rundt banen. Arenaen skal kunne deles i 2 med kraftig heve-/senke-vegg på midten, og i tillegg 4 mindre heve-/senke-vegger slik at arealet kan deles opp i 6 stk. områder. Det vil bli én håndballbane m. tribuner i bruk, 2 hånballbaner m. tribuner skjøvet inn, én basketbane m. tribuner i bruk, 4 basketbaner med skillevegger nede samt andre baner som eksempelvis innebandy og volleyball.
 • Delen mot syd oppføres i 3 etg. med garderober, toalettområder, kontordel, kiosk, kjøkken etc.
 • Basishall for turnformål. I tillegg rom for styrketrening og en s.k. aktivitessal.
 • Skoletilbygg med kjeller og 4 etg. Skal romme tekn. rom og garderober i kjeller, administrasjon, praktiske fag, amfi, lærerarbeidsrom etc.
 • skolebygg med kjeller, 4 etg. og loft. Skal i hovedsak romme klasserom, grupperom samt garderober og lagre i kjeller.
 • Utomhusområder med lekeapparater, ballbane, akebakke, rulleområde etc.

 

Kontrahering og rigging.

 • AF Entreprenør er kontrahert som totalentreprenør for prosjektet. De har rigget seg til med sin administrasjon i bygget rett bak og nord for Betel, dette bygget er for de fleste bedre kjent for å ha huset ABB Elektro, og for de noe eldre å ha huset Banan-Mathisen før den tid.
 • Brakkerigg for andre funksjoner var opprinnelig tenkt plassert på området der Halden Bad lå. Det åpnet seg imidlertid en mulighet for å plassere riggen på den asfalterte plassen der miljøstasjonen på Os var plassert inntil nylig. Dette legger til rette for arbeidene med utomhusområdet nettopp her uten å måtte fjerne brakkeriggen i forkant. Det avhjelper også muligheten for mellomlagring av masser på en tomt som er trang.

 

HMS.

 • Vernemøter avholdes ukentlig, ev. forhold rettes opp kontinuerlig. Skader er så langt ikke registrert.
 • Veier i området feies kontinuerlig for fjerne skitt etter biler som kjører forurenset masse til Rokke.

 

Grunnarbeider.

 • Eksist. eldre lukking av Schulze-bekken skal legges om ut mot FV 220 (; Håkon 7.’s gate). Dette fordi slike lukkinger ikke skal krysse under bygg, i dette tilfellet under idr.arenaen. I basishallen ville den t.o.m. ha ligget godt over gulvet da denne hallen ligger drøyt 2,5 lavere enn idr.arenaen. Det er spuntet 2-sidig for en «korridor» for denne omleggingen, og det arbeides med avstiving i topp av denne spunten før utgraving vil skje.
 • Sperringen av vegkrysset Hannibal Sehested’s gt./FV 220 vil bli forlenget til juni/juli i år. Dette skyldes at man i veien her har spuntet og graver seg ned til eksist. bekkelukking for så koble denne sammen med ny omlegging nevnt over. Disse arbeidene har av forskjellige årsaker vist seg mer kompliserte.
 • Det er pr. i dag utført ca. 85% av samlet mengde spunting på og rundt området. Samtidig med dette injiseres grunnen i dybden med s.k. kalk-/cement-stabilisering.
 • Dette skjer parallelt med fjerning av masser på nær sagt hele området. Store deler av disse massene er forurensete i ulikt omfang og må da transporteres til Rokke Avfallsanlegg som kan ta imot slike masser. Hittil er det fjernet snaut 20.000 tonn masser fra området. Opp mot Rektor Frølich’s gt. i nord-enden skal det graves ut til 6 m. under gata.

 

Betongarbeider.

 • Idrettsarena, basishall og skoletilbygg vil bli liggende flere meter ned i eksist. terreng. Dette krever kraftige konstruksjoner som skal være vanntette. Oppstart av betongarbeidene vil være en gang etter sommerferien.
 • Som nevnt vil gulvet i basishallen ligge drøyt 2,5 m. dypere enn gulvet i idrettsarenaen. Grunnen til det er at taket på basishallen skal være tilgjengelig med ballbane og lekeapparater, og veien opp hit kan ikke være for bratt grunnet universell utforming.
 • Som en kuriositet kan nevnes at et par mindre gruber i basishallen ligger enda ca. 1,5 m. dypere enn resten av gulvet i hallen.

 

Eksist. skolebygg.

 • Det er en utfordring å få til moderne undervisningslokaler i et gammelt bygg med små klasserom der det er nødvendig å beholde det aller meste av eksist. vegger. Dette er imidlertid løst på en god måte, godt hjulpet av skoletilbygget som blir bygd inntil eksist. skole på nordsiden av denne.
 • Det gamle bygget er så godt som ribbet ned for alt som skal bort, og det pågår i dag enklere arbeider med bl.a. forsterking av gulv. Dette siste er grunnet dagen’s krav til nedbøyninger og rystelser i bygget.

 

Brukermedvirkning.

 • Både idretten og skolen som brukere har vært involverte i medvirkningsmøter både i forprosjektet, og nå under detaljprosjekteringen i første del av byggefasen. Mulighetene for endringer har helt siden tilbudsfasen, og senere kontrahering, stort sett vært begrenset til forhold som ikke på virker det konstruktive. Generelt lukkes mulighetene for endringer seg nå raskt, og frekvensen av brukermøter vil bli lavere.

 

Overordnet fremdrift.

 • Det pågår diskusjoner mellom AF og Halden kommune rundt utsatt oppstart av prosjektet i forh.t. opprinnelige planer. Kort fortalt forholder det seg imidlertid slik at byggearbeidene var avhengige av en aksept fra Viken fylkeskommune som nabo og eier av FV 220 og gangbru i nord, en bru som etter hvert ble besluttet revet.
 • Det foreligger en avtale mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune, nå Viken, om bruk av idrettsarenaen for elever på Porsnes videregående skole i undervisningen. Grunnet dette skal idrettsarenaen ferdigstilles tidligere enn resten av prosjektet. Denne bruken inkluderer ikke bruk av hallen til seriekamper med tilskuere. Hallen skal rundt formulert stå klar for nevnte bruk høsten -23.
 • Resten av prosjektet med øvrige bygg (; basishall og skoledel,) og utomhus skal stå klart et år senere, m.a.o. rundt formulert høsten -24. Dette inkluderer fullskala bruk av idrettsarenaen.

 

 

 

Tistedalshallen

Oppføring av hovedbygget er i full gang, og utføres av Contiga AS, (tidligere Kynningsrud).

Fundament og betongarbeid for å kunne reise bygget er ferdig. Vi forventer at de store dragerne løftes på plass medio mars. Deretter kommer takstoler.

Noe støping gjenstår samt hovedflaten som støpes når taket er tett

Contigas arbeid med oppføring av bygget vil være ferdig i uke 16

Etter dette tettes hallens tak og vegger og dette er forventet ferdig i mai. Deretter fortsetter vi med innvendige arbeider. Ventilasjonsaggregat  vil monteres rett etter at stål og betong er ferdig. Det fortsetter med støping av det nye hallgulvet som tas når taket er tett

Hallen er stengt for skolen fra vinterferien, og de har nå alternativ utegym.

HTH bruker fortsatt den delen av Hallen som er brukbar i samråd med TTIF uke for uke, men blir nå veldig snart helt stengt for bruk

Share This